Directeur Katja Philippart overhandigt rapport Deltares

29 juni, 14:15

Na de presentatie van Gualbert Oude Essink overhandigde directeur Katja Philippart het rapport van Deltares aan Peter Prins, kennismakelaar in de regio Noord van het Zoet Zout Knooppunt.

Dat deed ze in de plaats van Piet Hoekstra, die door ziekte afwezig was. Zoet water is ook relevant voor de Waddenzee, legde Philippart uit. Het heeft invloed op de natuur en op het meegroeien van de wadplaten met de zeespiegelstijging.

Ze wees op de factsheets Klimaatverandering en Kwaliteit van het oppervlaktewater in het Waddengebied. De ecologische toestand van het watersysteem wordt ook steeds meer een probleem. “Doorspoelen is nodig, maar water is puur een verhaal van vraag en aanbod.”

De Waddenacademie ziet het als haar taak om advies te geven over de consequenties van maatregelen op het gebied van landbouw en verzilting, aldus Philippart. Daarom is ook opdracht gegeven voor het onderzoek en is dit symposium georganiseerd.

Ze sloot zich aan bij de Deltares-onderzoeker, die oproep over de eigen (regio)grenzen heen te kijken. “Laten we vooral niet het wiel opnieuw uitvinden, maar ook kijken naar anderen.”